Skrevet af Mette Rechnagel Rynt Larsen

Frø skal sås før de kan spire

Firmasundhed Danmark havde i sidste uge fornøjelsen af at holde InklusionLAB (ILAB) for Arosii.
Dagen bød på gode dialoger, relevante diskussioner og fælles sparring med henblik på at give medarbejderne forståelse for organisationens værdisæt samt aktuelle forandringsbehov.

Ønsket om et sundt arbejdsmiljø

Adskillelige arbejdspladser er usikre på, hvor og hvordan der potentielt (og konkret) kan sættes ind for at fremme 'det gode arbejdsmiljø'. Hos nogen udskydes processen. Hos andre kommer det slet ikke på tale.

Vel at mærke selvom behovet eksisterer.

Ingredienser såsom tilstrækkelig indsigt, fokus, prioritering samt åbenhed for inputs er med til at skabe arbejdsmiljøer, hvor medarbejdere trives og finder mening i det arbejde, de udfører. Men hvordan disse ingredienser benyttes, er ikke altid til at vide.

At modtage inspiration og viden var netop ønsket og motivationen for Arosii. De søgte konkrete redskaber, og valgte af den grund at invitere os fra Firmasundhed Danmark forbi.

Om Arosii

Arosii er sat i verden for at håndtere IT-udfordringer og udvikle IT-løsninger for deres kunder. Virksomheden er præget af flad struktur og er derfor dannet omkring selvledelse.
Alle medarbejdere ses ligeværdige uanset køn, stilling og ansvarsområder og betragtes alle som en del af en organisme med lige stor betydning. 

Valgte perspektiver og fokusområder

Via indledende møder med HR-ansvarlig samt Project Manager hos Arosii fik vi brugbart indblik i det behov, Arosii finder relevant at fokusere på i det kommende forløb.

Mødet gav os forståelse for, at de som udgangspunkt ikke var helt bekendt med de (måske gældende) udfordringer, hvorfor det ikke gav nogen mening at tage udgangspunkt i ét eller flere specifikke emner under forløbet. Det skulle derfor stå medarbejderne relativt frit for, hvad de fandt relevant at bringe på banen.

Af den årsag valgte Mette (der er forandringskonsulent hos Firmasundhed Danmark samt udvikler af InklusionLAB) at tage afsæt i to perspektiver:

  1. Hvilket værdisæt præger Arosii, og hvilke områder ønsker medarbejderne med fordel at fastholde?

  2. Hvilke generelle udfordringer oplever medarbejderne i deres arbejde i Arosii og hvordan bør/kan der konkret sættes ind for at komme dem til livs?

Dagens forløb

  1. Dagen startede med, at medarbejderne blev introduceret for vigtigheden af ’den mentale sundhed på arbejdspladsen’, men også for vigtigheden af at gøre sig bevidst om de gældende normer og deres betydning for virksomheden og dens udvikling.

  2. Efterfølgende var medarbejderne klædt på til at gennemgå den 3-4 timers lange workshop, hvor mindre hold blev dannet, således at alle deltagere kunne komme til orde, komme med egne perspektiver og inputs og derved at medvirke aktivt i dagens dialoger.

  3. Uden vished om forløbet og hinandens konkrete udfordringer åbnede medarbejderne fra Arosii løbende op for emnet. Hver gruppe fik lejlighed til at tage fat i de emner, de i fællesskab fandt relevante – dette ved at reflektere, komme med synspunkter, stille spørgsmål og derved at diskutere tilhørende muligheder og løsninger på de enkelte områder.

Værdisæt og ønskede forandringer i fokus

På baggrund af gode intentioner, fokus, dialoger samt idégenerering kom deltagerne frem til de emner, de fandt relevante at dykke ned i. Både i forhold til at kunne italesætte værdien af den enkelte medarbejder, men også arbejdspladsen som helhed.

Det resulterede tilmed i en større bevidsthed samt muligheden for at dele ud af de oplevede problemstillinger, den enkelte medarbejder finder væsentlige at finde konkrete løsninger på.

Dialogerne handlede blandt andet om den flade struktur, der gør sig gældende og som har så stor en effekt på arbejdsmiljøet hos Arosii.

En flad struktur lyder måske prisværdigt i manges øre. Det gav deltagerne nu også udtryk for.

Dialogerne, som dog også prægede workshoppen, var, hvorvidt den flade struktur i nogle tilfælde kunne opleves hæmmende.

Godt nok udtrykte medarbejderne generelt at have stor tillid fra ledelsens side, ligesom de oplever at have fuldt ejerskab over egne ansvarsområder. Men de udtrykte også et behov for en mere fast struktur, større ”overvågning” (som de kaldte det), eller mere opfølgning på deres arbejde.

De udtrykte desuden et behov for mere og hyppigere sparring, samt at der bliver sat en tydeligere linje op, de kan arbejde hen imod.

Frøene blev sået – og kræver nu handling

ILAB-workshoppen forløb efter hensigten, og deltagerne fra Arosii fandt flere brugbare løsningsforslag, som de nu fremadrettet kan arbejde videre med i deres ønske om at fremme arbejdsmiljøet.

Til trods for, at workshoppen giver anledning til at udarbejde konkrete handlingsplaner, kan forandringerne naturligvis ikke ske uden den rette opbakning fra de ansvarlige og de resterende medarbejdere.

Forandringer kan heller ikke forekomme uden den tilstrækkelige prioritering og at man formår at igangsætte og eksekvere handlingerne.

Hos Arosii fandt de frem til, hvilke frø, der måtte sås, og kom med bud på, hvordan det konkret kunne ske – nu kræver det blot videre handlinger og fælles enighed om, hvordan det ønskede output kan realiseres.

Hvad der konkret skal gøres, hvem der har ansvaret for, at det igangsættes og hvilke tidsperspektiver, de arbejder ud fra, dét er hvad Arosii skal finde frem til i deres videre proces.

Vi vil i Firmasundhed Danmark følge løbende op på processen og sikre os, at de ønskede mål er realiserbare og bliver nået.

Feedback fra deltagerne

Efter den afholdte workshop fik deltagerne nogle dage til at reflektere over workshoppen og hvad de fik med derfra. Arosii afholdte herefter et personalemøde, hvor medarbejderne kunne dele deres individuelle oplevelser. 

Der var rigtig god snak i gruppen, hvor vi både fik mulighed for at overveje fordele og ulemper. Vi blev hjulpet godt på vej via facilitatoren, og på den måde kom vi frem til et par gode konkrete forslag til sidst

Leon, Projektleder

Dagen gav godt indblik i, hvad der fylder for andre end mig i hverdagen. Der var mange gode og relevante snakke med mange forskellige vinkler, da vores hverdag naturligvis er præget af de opgaver, vi hver især sidder med

Jannik, Seniorkonsulent

Det var noget helt andet end jeg havde regnet med, men ikke på en dårlig måde. Jeg havde forventet mere omkring 'personlig mental sundhed', men det fungerede rigtig fint at det handlede mere om os som firma

Rasmus, Seniorkonsulent 

Hvem er ansvarlig for medarbejdernes trivsel?

Hvem er ansvarlig for medarbejdernes trivsel?

Medarbejders trivsel er et velkendt fænomen for de fleste virksomheder. Men hvordan går det med prioriteringen og de konkrete initiativer for at opnå trivslen? Og hvem har egentlig ansvaret for at komme mistrivsel til livs? Det giver vi i Firmasundhed Danmark vores besyv på og opfordringer til.

Se mere