InklusionLAB - til dig, der vil skabe et godt og sundt arbejdsmiljø

Med henblik på at fremme og forebygge den mentale sundhed på arbejdspladsen har vi i Firmasundhed Danmark udviklet et intervensionskoncept ved navn InklusionLAB

Der er evidens for, at InklusionLAB (ILAB) kan medvirke til medarbejdernes trivsel og mentale sundhed på arbejdspladsen.  

Den mentale sundhed ér vigtig og ikke noget, man som leder eller medarbejder bør negligere. Derfor bør der også sættes fokus på det, hvilket vi i Firmasundhed Danmark kan hjælpe jer med.

 

Formålet med vores ydelser generelt - og i særdeleshed med ILAB - er både/enten:

1. at udvikle løsninger på evt. problematikker og udfordringer, inden "skaden ér sket". Det vil sige, at I kan drage nytte af ILAB som et forebyggende element på jeres arbejdsplads.

2. at tage udgangspunkt i de problematikker/udfordringer, som allerede ér etableret og som har en hæmmende effekt på medarbejdernes mentale sundhed og trivsel i arbejdet og på arbejdspladsen generelt. Der sættes fokus på at forbedre arbejdsmiljøet og dermed at reducere sygefraværet, at øge trivslen og produktiviteten samt fastholdelsen af medarbejderne, der tilmed vil kunne ses på virksomhedens økonomiske bundlinje.

3. at sætte fokus på de værdier, der finder sted på arbejdspladsen og som har positiv effekt på medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde samt stolthed over jeres arbejde. Hensigten er derfor at skabe et rum for, at medarbejdere sammen kan sætte ord på det, de synes fungerer og som de ønsker skal bibeholdes. Dét at sætte ord på det gode og det, der fungerer for os er alfa omega for at kunne skabe et miljø, der "summer" af positivitet og arbejdsglæde. Det har afgørende betydning for tendensen til at lade glæde og optimisme smitte af på både nuværende og kommende medarbejdere.

 

Travlhed er en af de væsentligste instanser, der kan påvirke den mentale sundhed, og som derfor kan skabe større risiko for, at medarbejdere ikke trives i og på arbejdet. Den manglende trivsel påvirker både engagement, arbejdsglæde og produktivitet, som i sidste ende går ud over arbejdspladsen som helhed. 

 

Hvad er InklusionLAB?

ILAB er en eksperimenterende workshop, som kan benyttes med henblik på at skabe dialog om de emner, I som virksomhed finder relevant og har brug for.

 1. Workshoppen kan tage udgangspunkt i jeres ønske om at komme forskellige problematikker til livs.

 2. Workshoppen kan også skabe rum for videndeling og fælles forståelse for- og udvikling af- virksomhedens værdisæt og målsætninger samt medarbejdernes forskellige bidrag hertil.

1) Skab fælles forståelse for- og løsninger på- problematikker

Helt konkret er ILAB et forum, hvor de deltagende (ledelse og/eller ansatte), i fællesskab, kan udvikle måder at håndtere eventuelle inklusions, trivsels- eller normhæmmende problematikker, som enten må forebygges, eller som allerede finder sted på arbejdspladsen. Problematikker som bl.a. kan opstå på baggrund af en manglende anerkendelse af- eller forståelse for- de kollegiale forskelligheder. Det kan være forskelligheder i form af:

 • Positioner/stillinger/roller
 • Ansvarsområder
 • Fagligheder/færdigheder
 • Ambitioner
 • Kommunikation
 • Diversitet
 • Køn
 • Seksualitet
 • Etnicitet

2) Skab synlighed og ensretning af jeres værdisæt

Med ILAB kan vi også sætte rammen for jeres mulighed for at skabe synlighed, udvikling og ensretning af jeres værdisæt, normer, ambitioner og individuelle kompetencer, hvor der tilmed skabes rum for en udvikling af ideer og løsninger på områder, I finder frem til.

Der kan her tages udgangspunkt i de parametre, der med fordel kan justeres med henblik på at opnå endnu større vækst i virksomheden.
Her kan der eksempelvis tages afsæt i nogle af følgende spørgsmål:

 • Hvilket værdisæt har vi?
 • Hvilke kvaliteter har vi (personligt og fagligt)?
 • Hvad fungerer for os/ hvor kan vi forbedre os?
 • Hvad er vores vision/målsætning(er)?
 • Hvordan kommer vi frem til vores ønskede mål?
 • Taler vi samme "sprog"?
 • Hvem har ansvaret for hvilke opgaver/områder?
 • Hvordan kan vi hjælpe hinanden (bedre)?
 • Hvordan kan vi bruge vores arbejdstid/kræfter (bedre)?

ILAB – formål og praksis

ILAB skaber rum for strukturerede samtaler, refleksioner og fælles idegenerering med henblik på at finde nye innovative løsninger på forskellige problematikker/områder, der har eller kan have hæmmende konsekvenser for medarbejderne og virksomheden som helhed.

ILAB er bygget op omkring komponenterne Normkritik og Design thinking.

Normkritik handler om, i form af adskillelige øvelser, at skabe empati og åbne op for refleksiv og kritiskbaseret bevidsthed hos deltagerne om deres (forskellige) normer, privilegier, fordomme og oplevede udfordringer.

Design thinking drejer sig om i samarbejde at finde frem til fælles løsninger på de udfordringer, deltagerne sammen bliver bevidste om, finder sted på arbejdspladsen.

Til slut skal deltagerne sammen udforme et eller flere konkret(e) løsningsforslag, som kan udføres med henblik på at komme de udledte problematikker til livs. Det vil således munde ud i en såkaldt prototype, som deltagerne skal forsøge at integrere i virksomheden.

Prototypen indebærer spørgsmålene:
 • Hvad er den konkrete løsning?
 • Hvem er løsningen rettet mod?
 • Hvad er de mest væsentlige skridt/milepæle?
 • Hvem har ansvaret?
 • Hvad er tidsperspektivet?

Tid og sted for ILAB

ILAB-workshoppen er estimeret til at vare omkring 3-4 timer samt et evt. opfølgende møde.
(Under workshoppen vil der blive indsat pauser ud fra jeres behov)

Workshoppen vil som udgangspunkt afholdes hos virksomheden – medmindre andet ønskes. Der er også mulighed for at afholde ILABet online, hvis de geografiske forhold gør det vanskeligt med en fysisk afholdelse.

Opfølgning

Efter aftalt tid, hvor deltagerne har haft mulighed for at opnå ønskede målsætning(er), vil et opfølgende møde med Firmasundhed Danmark finde sted. Dette med henblik på at sikre, at målene har været mulige at opnå, eller om der bør sættes yderligere ind med tilpasninger eller ændringer.

Kontakt os

Såfremt det har interesse eller du har spørgsmål til ILAB, er du velkommen til at kontakte:

Jacob Gjettermann (Ejer af Firmasundhed Danmark)

📧 jacob@firmasundhed.nu
📞 25612833

📱 Følg os også på de sociale medier:

Tilbage til sundhedsforløbet.

Bestil tilbud på et sundhedstjek

Med et sundhedstjek får du et generelt overblik over sundhed og trivsel blandt medarbejderne i din virksomhed og dine medarbejdere får indblik i deres egen personlige sundhedstilstand.